2007-07-10 16:58

Podstawa prawna § 5 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA („PKO BP SA”) informuje, że został powiadomiony, iż 15 czerwca 2007r. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował spółkę Bankowy Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („BL”), o kapitale zakładowym 1.300.000 zł. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Bankowy Fundusz Leasingowy SA („BFL”) – spółkę zależną od PKO BP SA (PKO BP SA jest właścicielem 100% akcji spółki BFL). BFL objął 2.600 udziałów w kapitale zakładowym BL o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.300.000 zł za cenę 1.300.000 zł. BFL objął 100% udziałów w kapitale zakładowym BL, uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych BFL. BL jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego BL.