2009-08-03 21:30

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść projektów uchwał (wraz z załącznikami), które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 31 sierpnia 2009 r.

Pliki do pobrania