2010-07-07 08:05

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 6 lipca 2010 r. podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych w maksymalnej kwocie do 5.000.000.000 (pięć miliardów) PLN („Emisja”). Środki pozyskane z Emisji zostaną – po uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) – przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo bankowe.