2009-08-21 16:21

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.”) informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną 21 sierpnia 2009 r., Jacek Gdański (Członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A.) złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP S.A. z dniem 21 sierpnia 2009 r.