2010-07-15 11:39

Podstawa prawna: § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2010 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 26 sierpnia 2010 r. (Raport bieżący nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.) zostanie opublikowany w dniu 19 sierpnia 2010 r.