2010-01-15 14:58

Podstawa prawna: Paragraf 33 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”), zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w raporcie bieżącym 46/2009, informuje że koszty Oferty wyniosły 43.831.599,07 złotych (brutto), obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez PKO Bank Polski S.A. faktur według stanu na dzień 15 stycznia 2010 r., w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 5.145.033,76 zł, b) wynagrodzenie subemitentów: 24.988.940,15 zł, w tym:

a. Bank of America Merrill Lynch: 8.329.646,72 zł, b. Deutsche Bank AG: 8.329.646,71 zł, c. UniCredit CAIB Poland SA: 8.329.646,72 zł,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego: 4.680.946,72 zł, d) promocja oferty: 9.016.678,44 zł. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii D określonych w prospekcie emisyjnym w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z oferty” w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy”. Według stanu kosztów na dzień 15 stycznia 2010 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii D przypadający na jedną Akcję Serii D wyniósł 0,1753 zł, a koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii D liczony w stosunku do środków uzyskanych z emisji Akcji serii D wyniósł 0,8553%.