2011-01-26 12:40

Podstawa prawna: Paragraf 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”), zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w raporcie bieżącym nr 1/2011, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2011:

  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I kwartał 2011 r. – termin przekazania raportu: 10 maja 2011 r.
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2011 r. – termin przekazania raportu: 11 sierpnia 2011 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za III kwartał 2011 r. - termin przekazania raportu: 3 listopada 2011 r.
  • raport roczny PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 r. - termin przekazania raportu: 1 marca 2012 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 r. - termin przekazania raportu: 1 marca 2012 r.

Ponadto Zarząd informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia rezygnuje z przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego odpowiednio za drugi oraz czwarty kwartał 2011 r.