2005-08-11 09:32

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2005 r. Bank zawarł 3 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”) Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 250 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 09.08.2007 r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień - powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 375 mln zł. Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 400 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 09.08.2007 r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień - powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 600 mln zł. Przedmiotem trzeciej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 450 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 09.08.2007 r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień - powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 675 mln zł. Umowy te należy uznać za umowy znaczące, gdyż w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Kredytobiorcą tym zawarte zostały umowy, których wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 5 ust.1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 09.08.2005 roku wynosiło 1.323,2 mln zł. Wartość otwartych dla Kredytobiorcy linii kredytowych na dzień 09.08.2005 roku wynosiła 1.580 mln zł. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą Zgodnie z par 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej, Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą w dniu 4 listopada 2004 roku, jest udzielenie przez PKO BP SA kredytu w rachunku kredytowym (kredyt odnawialny) w walucie polskiej w kwocie 500 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 3 listopada 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 1.000 mln zł oraz niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par 5 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian. Informacje na temat tej umowy zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 40/2004 z 8.12.2004 r.