2008-05-20 21:00

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, iż w dniu 20 maja 2008 r. Rada Nadzorcza PKO BP SA podjęła uchwały powołujące:

 • Pana Bartosza Drabikowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 20 maja 2008 r.,
 • Pana Mariusza Klimczaka do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 20 maja 2008 r.,
 • Pana Tomasza Mironczuka do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 20 maja 2008 r.,
 • Pana Krzysztofa Dreslera do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 lipca 2008 r.,
 • Pana Wojciecha Papieraka do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 lipca 2008 r.,
 • Pana Mariusza Zarzyckiego do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 września 2008 r.

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu, rozpoczętą z dniem 20 maja 2008 r. Informacje o powołanych członkach Zarządu: Bartosz Drabikowski Bartosz Drabikowski (lat 38) jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia podyplomowe na następujących uczelniach: Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Dyplomatycznej oraz Illinois Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign. Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku Radcy Ministra, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Od 2006 był członkiem Zarządu Krajowej izby Rozliczeniowej SA, odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, analizy i administrację. Był przez kilka lat członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. , członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Mariusz Klimczak Mariusz Klimczak (40 lat) ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra fizyki oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1995-1996 był prezesem Zarządu w spółce z o.o. "Amper" w Karlinie. W latach 1996-2006 pracował w PKO BP. Był Naczelnikiem Rachunkowości w oddziale centrum w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. finansowych w oddziale centrum w Koszalinie, zastępcą dyrektora ds. sprzedaży w Oddziale Regionalnym w Szczecinie i dyrektorem nowo utworzonego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Szczecinie. W 2006 roku przeszedł do BRE Banku S.A., gdzie był dyrektorem Oddziału Korporacyjnego w Warszawie. Członek rady nadzorczej PL Energia S.A. i CP Energia S.A. Od 15 lipca 2007 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu PKO BP SA. Tomasz Mironczuk Tomasz Mironczuk (lat 38) ukończył w 1995 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim, filia w Białymstoku. W 1994 uzyskał tytuł Master od Arts (Economics) na Central Europa University, Prague College, Economics Departament. W latach 1994 – 2006 odbył liczne szkolenia z zakresu m.in.: sekurytyzacji, zarządzania ryzykiem i instrumentów finansowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Polskim Banku Rozwoju, w Departamencie Skarbu. Był także Dyrektorem Departamentu Obrotu Instrumentami Finansowymi. W latach 1998 – 2001 pracował w BRE Banku SA jako wicedyrektor, kierujący Wydziałem Instrumentów Pochodnych w Departamencie Gospodarki Pieniężnej oraz jako wicedyrektor Departamentu, kierujący Wydziałem Zarządzania Aktywami i Pasywami w Departamencie Gospodarki Pieniężnej. W latach 2001 – 2008 pracował w BPH SA jako Dyrektor Zarządzający Obszarem Skarbu – Treasurer. W latach 2002 – 2006 był członkiem Rady Nadzorczej MTS CeTO, a od 2006 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej MTS CeTO. Krzysztof Dresler Krzysztof Dresler (lat 35) jest absolwentem Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 roku rozpoczął pracę w KDPW przy projekcie stworzenia systemu zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych, wprowadzanych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1998 roku związany jest również ze Szkołą Główną Handlową, gdzie specjalizuje się w polityce pieniężnej i walutowej oraz globalizacji rynków finansowych. W marcu 2001 roku rozpoczął pracę w PKO BP na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego, następnie od września 2002 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Rynkowego, a od marca 2005 do początku 2007 roku był dyrektorem Departamentu Planowania i Kontrolingu PKO BP. W PKO BP odpowiadał za zarządzanie ryzykiem finansowym, przygotowywanie planów finansowych banku, wypracowanie metod zarządzania wynikiem finansowym i kapitałem, a także za nadzór nad systemem cenowym, rozwój systemu rozliczeń wewnętrznych, zmiany systemów funds transfer pricing oraz opracowanie zasad oceny opłacalności produktów i klientów. Od marca 2007 pracuje w UniCredit Group: w Xelion. Doradcy Finansowi, gdzie jako Chief Financial Officer odpowiadał za finanse, planowanie, controling, systemy wynagradzania sieci doradców finansowych oraz księgowość i kadry, a następnie od maja 2008 roku w banku PEKAO SA jako Dyrektor Zarządzający, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami. W trakcie dotychczasowej pracy uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach tematycznych organizowanych w Polsce i za granicą. Odbył m.in. staż w Depository Trust Company w Nowym Jorku. Ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych i kurs dla kandydatów na Chartered Financial Analyst (CFA) oraz studium dla dyrektorów finansowych. Ukończył także program menedżerski na bazie programu MBA: "Zarządzanie dla przywództwa w biznesie", przygotowany przez IRB oraz University of New Brunswick. Jest członkiem Global Association of Risk Professionals oraz Professional Risk Management International Association, a także Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu. Wojciech Papierak Wojciech Papierak (lat 41) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowane wcześniej stanowiska: w latach 1993 – 1995 był asystentem w Wydziale Kredytów w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A.; w latach 1995 – 1998 był w Powszechnym Banku Gospodarczym w Łodzi: głównym specjalistą w Departamencie Bankowości Detalicznej oraz p.o. Dyrektora Wydziału Obsługi Klienta w tworzonej w ramach Grupy Pekao S.A. Kasy Oszczędnościowo Budowlanej; w latach 1998 – 2000 był zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Departamentu Bankowości Detalicznej w PKO BP; od 2000 do 2003 roku był zatrudniony w BRE BANKU S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu Zarządzania Komercyjnego Bankowości Detalicznej oraz dyrektora Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej; w latach 2002 – 2006 był w Centrum Rozliczeń i Informacji CERI sp. z o.o. i pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Zarządzającego, a następnie Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego. Od listopada 2006 roku jest członkiem zarządu Nordea Bank Polska S.A. ds. Operacji, Logistki i Bezpieczeństwa. W latach 1999 – 2002 był członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie. W latach 2001 – 2003 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Częstochowa S.A. w Częstochowie. Mariusz Zarzycki Mariusz Zarzycki (lat 41) ukończył w 1991 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem University of Stockholm (specjalność: Bankowość i Finanse). Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Przemysłowym SA w Łodzi (kolejno: Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kredytów, Wydział Informatyki). W latach 1993 – 1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym SA – Grupa Pekao SA na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji, a następnie na stanowisku dyrektora departamentów: Departamentu Zaplecza, Departamentu Technologii Bankowej, Departamentu Informatyki. Brał udział w procesie konsolidacji Grupy Pekso SA, w Zespole Problemowym ds. Informatyki Grupy Pekao SA. W latach 1998 – 2008 pracował w BRE Banku SA m.in. jako wicedyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dyrektor Departamentu Informatyki Bankowości Detalicznej, dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii Informatycznych. Był również dyrektorem ds. informatyki i finansów w projekcie budowy nowego banku detalicznego oraz dyrektorem projektu wdrożenia nowego podstawowego systemu dla pionów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej BRE Banku. Obecnie pracuje jako dyrektor Banku ds. Informatyki. Od 2002 jest także prezesem Zarządu ServicePoint (firmy IT należącej do BRE Banku). Ponadto Zarząd PKO BP SA informuje: Pan Bartosz Drabikowski, Pan Mariusz Klimczak oraz Pan Tomasz Mironczuk nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pan Krzysztof Dresler:

 • od 1 lipca 2008 r. nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA,
 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
 • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
 • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Wojciech Papierak:

 • od 1 lipca 2008 r. nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA,
 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
 • od 1 lipca 2008 r. nie będzie członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA,
 • nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
 • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Mariusz Zarzycki:

 • od 1 września 2008 r. nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA,
 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej,
 • nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej,
 • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.