2009-08-27 09:00

Podstawa prawna: Paragraf 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 27 sierpnia 2009 r. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. za I półrocze 2009 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym PKO BP S.A. za I półrocze 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu PKO BP SA z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za I półrocze 2009 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.

Pliki do pobrania