2010-07-21 12:43

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski S.A.”) informuje, że w dniu 21 lipca 2010 r. Pan Mariusz Zarzycki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. z dniem 31 lipca 2010 r.