2011-06-21 16:34

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym („Program Emisji”). Kwota Programu Emisji wynosi 5.000.000.000 PLN lub równowartość w innych walutach. Środki pozyskane w drodze emisji obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji będą przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku. Okres obowiązywania Programu Emisji jest bezterminowy. O emisji obligacji w ramach Programu Emisji Bank będzie informował zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności par. 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.