2012-05-10 09:07

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna podaje w załączeniu do wiadomości treść projektów uchwał (wraz z załącznikami), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 6 czerwca 2012r.

Pliki do pobrania