2009-08-31 20:41

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO BP S.A.") informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną 31 sierpnia 2009 r., Pani Marzena Piszczek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKO BP S.A. - złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP S.A. z dniem 31 sierpnia 2009 r.