2012-05-14 08:03

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 14 maja 2012 r. raportu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego za pierwszy kwartał 2012 r., w tym skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za pierwszy kwartał 2012 r., PKO Bank Polski SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. raportu na język angielski.

Pliki do pobrania