2005-08-18 08:58

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 17 sierpnia 2005 roku Bank zawarł umowę z podmiotem powiązanym Kredyt Bankiem (Ukraina) S.A. z siedzibą we Lwowie (spółka zależna Banku) o udzielenie pożyczki podporządkowanej w wysokości 7.000.000 (siedem milionów) dolarów amerykańskich na okres 8 lat. Pożyczka podporządkowana została udzielona bez zabezpieczeń i zostanie spłacona jednorazowo na koniec okresu finansowania. Pożyczka podporządkowana została udzielona na warunkach rynkowych. Umowa pożyczki podporządkowanej została zawarta zgodnie z wymogami Narodowego Banku Ukrainy określonymi uchwałą Zarządu Narodowego Banku Ukrainy nr 368 z dnia 28 sierpnia 2001 roku, co pozwala zaliczyć kwotę pożyczki podporządkowanej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Narodowego Banku Ukrainy, do kapitału własnego Kredyt Banku (Ukraina) S.A. Pożyczka podporządkowana została udzielona w celu finansowania rozwoju działalności operacyjnej Kredyt Banku (Ukraina) S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna posiada akcje o łącznej wartości w cenie nabycia 109,53 mln złotych, co stanowi 66,65% kapitału akcyjnego Kredyt Banku (Ukraina) S.A. i daje 66,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kredyt Banku (Ukraina) S.A.