2006-06-29 17:13

Podstawa prawna: art. 70 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 28 czerwca 2006r. otrzymał od Julius Baer Investment Management LLC („Julius Baer”) zawiadomienie o nabyciu akcji powodującym przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA. Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Julius Baer poinformował, że w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamia, że, w związku z zarządzaniem przez Julius Baer cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w wyniku nabycia przez klientów Julius Baer akcji PKO BP SA w rezultacie transakcji na otwartym rynku w dniu 22 czerwca 2006 r. Julius Baer posiada 53.150.746 akcji PKO BP SA, stanowiących 5,32% kapitału zakładowego Banku i uprawniających do wykonywania 50.157.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKO BP S.A., stanowiących 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z zawiadomieniem, przed powyższym nabyciem akcji PKO BP SA Julius Baer posiadał 52.891.624 akcje PKO BP SA stanowiące 5,29% kapitału zakładowego PKO BP SA i uprawniające do wykonywania 49.898.877 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKO BP SA, stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.