2007-07-27 16:57

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA (dalej PKO BP) informuje, że w dniu 26 lipca 2007 roku w wyniku wykonania umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zawartej w dniu 20 kwietnia 2007r., o której PKO BP informował w raporcie bieżącym nr 21/2007, PKO BP nabył aktywa o znacznej wartości tj. akcje KREDOBANK SA w liczbie 6.194.908.483, stanowiące 28,2486% w kapitale zakładowym KREDOBANK SA i w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK SA. Cena transakcji został ustalona w euro na kwotę 17.348.177 (słownie: siedemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem). Transakcja nabycia akcji KREDOBANK SA została sfinansowana w całości ze środków własnych PKO BP. PKO BP aktualnie posiada 21.531.149.420 akcji KREDOBANK SA, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 215.311.494,20 (dwieście piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 20/100) ukraińskich hrywien, co stanowi 98,1815% w kapitale zakładowym KREDOBANK SA i w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK SA. Objęcie akcji ma charakter inwestycji długoterminowej. KREDOBANK SA jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nabywane aktywa są uznane za znaczące z uwagi na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego KREDOBANK SA.