2010-07-23 16:28

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 23.07.2010 r., w odpowiedzi na pytanie akcjonariusza Banku - Ministra Skarbu Państwa ("MSP") zadane w dniu 23.07.2010 r. w związku z przedłożonymi przez MSP projektami uchwal w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy, dotyczące udzielenia przez Zarząd Banku informacji, jaki wpływ na sytuacje Banku będzie miało podjecie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy w sposób zaproponowany przez akcjonariusza, Zarząd PKO Banku Polskiego SA, działając na podstawie art. 428 par. 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazał MSP następującą odpowiedź: Odpowiedź na pytanie o udzielenie przez Zarząd Banku informacji, jaki wpływ na sytuacje Banku będzie miało podjecie przez ZWZ uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy w sposób zaproponowany przez akcjonariusza. 1. Wypłata dywidendy w wysokości zaproponowanej przez akcjonariusza, mimo, że wyższej niż zaproponowana przez Zarząd Banku, pozostawia wskaźniki kapitałowe Banku na wysokim, bezpiecznym poziomie - wyższym niż normy nadzorcze i zakładane w strategii Banku (10-12%). Warto podkreślić także, że wyższy poziom dywidendy nie wpłynie negatywnie na zdolność Banku do realizacji strategii, w tym dalszy wzrost portfela kredytowego. 2. Warunkowa konstrukcja uchwały o podziale zysku daje Bankowi dodatkowy czas na przeprowadzenie niezbędnych analiz związanych z obecna sytuacja rynkowa, w tym z potencjalnym zaangażowaniem w ewentualne procesy przejęcia kontroli nad innym bankiem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcie stosownych decyzji inwestycyjnych oraz ewentualne zawarcie transakcji.