2011-06-30 14:09

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że dnia 30 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA, w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2010, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2.475.000.000,00 zł, co stanowi 1,98 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 31 sierpnia 2011 r., - termin wypłaty dywidendy na 15 września 2011 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje PKO Banku Polskiego SA. t.j. 1.250.000.000 sztuk.