2005-08-31 18:04

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 30 sierpnia 2005 r. Bank zawarł cztery umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”) Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 150 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 225 mln zł. Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 300 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 450 mln zł. Przedmiotem trzeciej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 350 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 525 mln zł. Przedmiotem czwartej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 400 mln złotych. Termin spłaty kredytu przypada 29.08.2007r. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na podstawie składanych przez kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N - według notowań w dniu roboczym poprzedzającym dany dzień.- powiększoną o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 600 mln zł. Wyżej wymienione Umowy należy uznać za znaczące, gdyż zostały zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 29.08.2005 r. wynosiło 2.358.200.000 zł. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej, Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą w dniu 4.11.2004 r. jest udzielenie przez PKO BP SA kredytu w rachunku kredytowym, (kredyt odnawialny) w walucie polskiej w kwocie 500 milionów złotych. Termin spłaty kredytu przypada na 3.11.2005 r. Wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o podaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 1 miliard zł. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia rady Ministrów z 25 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian.