2006-07-06 16:56

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W związku ze zgłoszeniem w dniu 29.06.2006 do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, dokonanym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 29 czerwca 2006 r. pomiędzy PKO BP SA i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zawarta Umowa Zobowiązująca do Nabycia Akcji („Umowa”) Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie („BOŚ”). Zgodnie z postanowieniami wspomnianej Umowy PKO BP SA zamierza wystąpić w roli nabywającego akcje w ramach wezwania ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako nabywający PKO BP SA zobowiązał się nabyć do 659.999 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela BOŚ o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja („Akcje”), po cenie 92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote) za jedną Akcję to jest za łączną kwotę do 60.719.908 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiem złotych). Nabyte przez PKO BP SA w wyniku wezwania Akcje będą uprawniały do maksymalnie 659.999 głosów, reprezentujących 4,999992% głosów na walnym zgromadzeniu BOŚ i stanowiących 4,999992% kapitału zakładowego BOŚ. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w KPWiG publikacja informacji miała nastąpić nie później niż do dnia 15.07.2006.