2007-07-27 20:00

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 27 lipca 2007 r. Bank zawarł z konsorcjum banków umowę kredytu konsorcjalnego we frankach szwajcarskich. Kredyt, przeznaczony na ogólne cele finansowania Banku, zostanie udzielony na następujących warunkach:

  1. kwota kredytu wyniesie 950.000.000 CHF,
  2. okres kredytowania wyniesie 5 lat, z dwoma opcjami przedłużenia kredytu, każdorazowo o 1 rok, za zgodą każdego z kredytodawców,
  3. kredyt zostanie zaciągnięty bez zabezpieczenia,
  4. oprocentowanie kredytu oparte będzie na rynkowej stawce referencyjnej CHF LIBOR powiększonej o marżę, skorelowanej z miesięcznym, trzymiesięcznym lub półrocznym okresem odsetkowym, zgodnie z wyborem dokonanym przez Bank w każdym okresie, na koniec którego przypadnie płatność odsetek,
  5. wykorzystanie kredytu nastąpi w okresie do 270 dni od daty podpisania umowy kredytu,
  6. spłata kapitału nastąpi jednorazowo, na koniec okresu kredytowania , zaś w przypadku skorzystania przez Bank z opcji przedłużenia kredytu, spłata kredytu nastąpi w czterech równych ratach, z których ostatnia przypadnie na koniec okresu kredytowania
  7. Bank będzie miał możliwość przedterminowej spłaty kredytu za wcześniejszym powiadomieniem kredytodawców.

Zawarcie ww. umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umowy spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.