2008-07-16 18:21

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W związku ze zgłoszeniem w dniu 15 lipca 2008 r. do Komisji Nadzoru Finansowego o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej (raport bieżący nr 1/2008/OI), dokonanym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 15 lipca 2008 r. podjął uchwałę wyrażającą zgodę na otwarcie programu emisji euroobligacji (program EMTN) przez spółkę zależną PKO Finance AB (wcześniejsza nazwa: Aktiebolaget Grundstenen 108756) z siedzibą w Szwecji („Emitent”), której Bank jest jedynym akcjonariuszem. Emitent jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Program EMTN ma zostać przeprowadzony na następujących warunkach:

 1. kwota programu: 3.000.000.000 EUR lub równowartość w innych walutach,
 2. waluty programu: EUR, USD i CHF,
 3. zapadalność poszczególnych transzy obligacji w ramach programu: od 1 roku do 15 lat,
 4. środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku, w tym w celu zapewnienia płynności Banku oraz sfinansowania potrzeb kapitałowych Banku,
 5. oprocentowanie: obligacje emitowane w ramach programu będą oprocentowane według stopy stałej, zmiennej lub według stóp powiązanych z wybranymi indeksami,
 6. okresy odsetkowe: od 1 miesiąca do 1 roku,
 7. nominał jednej obligacji nie będzie niższy niż 50.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
 8. rodzaje emisji: emisje typu senior, emisje typu podporządkowanego, emisje publiczne, emisje niepubliczne ( tzw. private placement),
 9. miejsce rejestracji programu: Giełda w Luksemburgu,
 10. sposób rozliczenia środków między Emitentem a Bankiem będzie następujący: Emitent udzieli Bankowi pożyczki w wysokości pozyskanych z emisji środków i na warunkach oprocentowania, na jakich te środki uzyskał w drodze emisji. Rozliczenia między Emitentem a Bankiem będą dokonywane przez agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem dedykowanych rachunków służących wyłącznie dla celów rozliczeniowych emisji i za zgodą Banku.
 11. z tytułu administrowania programem emisji euroobligacji Emitent otrzyma stosowne wynagrodzenie wynikające z umowy.

Jednocześnie Bank informuje, iż w związku z par. 15 ust. 1 pkt. 12 lit. d Statutu Banku, Rada Nadzorcza Banku w dniu 16 lipca 2008 r. wyraziła zgodę na zawarcie umowy pożyczki między Bankiem a Emitentem. Uzyskanie ww. zgody Rady Nadzorczej warunkowało uruchomienie programu EMTN. Szczegóły dotyczące pożyczki pomiędzy Bankiem i Emitentem, wymagane przepisami prawa, zostaną podane do publicznej wiadomości po zaistnieniu zdarzenia. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w KNF publikacja informacji miała nastąpić nie później niż do dnia 31 sierpnia 2008 r.