2010-07-23 16:34

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej - w związku ze wznowieniem obrad po ogłoszonej przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący nr 27/2010) - podaje do wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugiej części obrad w dniu 23 lipca 2010 r. Treść podjętych w pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwał została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2010. Uchwała nr 38/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 89 Kodeksu cywilnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 375 000 tys. zł, 2) kapitał zapasowy w wysokości 50 000 tys. zł, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł. 2. Podział zysku w sposób określony powyżej następuje pod warunkiem, że do dnia 10 grudnia 2010 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ostatecznie: (i) nie przejmie kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji, bądź (ii) nie nabędzie uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób określony w pkt (i) powyżej. § 2 W razie nieziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, zysk za rok 2009 w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) kapitał zapasowy w wysokości 2 425 000 tys. zł, 2) kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł. § 3 W przypadku ziszczenia się bądź nie ziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany do poinformowania o tym akcjonariuszy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 804.497.848 ważnych głosów z 804.497.848 akcji, stanowiących 64,36% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” - 680.028.945 „przeciw” - 1, „wstrzymujących” - 124.468.902. Uchwała nr 39/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 rok Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2009 r. w wysokości 1,90 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 23 października 2010 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2010 r. 4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. § 2 Wypłata dywidendy w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały następuje pod warunkiem, że podział zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nastąpi na zasadach określonych w § 1 Uchwały nr 38/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 804.497.848 ważnych głosów z 804.497.848 akcji, stanowiących 64,36% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” - 659.028.945 „przeciw” - 0, „wstrzymujących” - 145.468.903.