2011-06-30 22:04

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA”) podaje do wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 czerwca 2011 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. W trakcie Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy do wszystkich podjętych uchwał. Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego informuje, że uchwały nr 28/2011, 36/2011 oraz 39/2011 nie zostały podjęte.

Pliki do pobrania