2005-09-01 17:08

Podstawa prawna: art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej informację, że w okresie od dnia rozpoczęcia udostępniania akcji osobom uprawnionym tj. od 6 kwietnia 2005 r., do dnia 31 lipca 2005 roku, zbył na rzecz uprawnionych pracowników 101.418.752 akcje Banku, stanowiące 10,14% łącznej liczby akcji PKO BP SA, uprawniające do 101.418.752 , tj.: 10,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Na dzień 31 lipca 2005 roku Skarb Państwa posiadał 521.581.248 akcji Banku, stanowiących 52,16% kapitału zakładowego, co uprawnia do 521.581.248 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących 52,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKO BP SA.