2006-07-27 08:35

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust.1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2006 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 02.10.2006 r. (Raport bieżący nr 1/2006 z dnia 11.01.2006) zostanie opublikowany w dniu 22.09.2006 r. Ponadto Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za III kwartał 2006 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 14.11.2006 r. (Raport bieżący nr 1/2006 z dnia 11.01.2006) zostanie opublikowany w dniu 31.10.2006 r.