2007-07-30 18:09

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 30 lipca 2007 r. Bank podpisał aneks nr 2 do umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) z dnia 18 sierpnia 2003 r. zawartej pomiędzy PKO BP SA a Accenture Sp z o.o., Alnova Technologies Corporation S.L. oraz Softbank S.A., działającymi jako Konsorcjum. Przedmiotem aneksu jest m.in. zwiększenie dotychczasowego zakresu prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego, będące konsekwencją podjęcia przez Bank decyzji o rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego wdrażanego sytemu informatycznego. Konieczność wyposażenia ZSI w dodatkowe funkcjonalności wynika ze zmian regulacji prawnych oraz rosnących potrzeb biznesowych Banku. Ma to również zapewnić realizację przez Bank planów unowocześnienia obsługi klientów i oferty produktowej. Aneks uwzględnia objęcie funkcjonalnością systemu m.in. produktów związanych z wymogami NUK/MSR, IKE, Funduszy Inwestycyjnych PKO/CS, operacji zagranicznych, produktów ubezpieczeniowych, rozszerzenia funkcjonalności alternatywnych kanałów dystrybucji. Za wykonanie prac objętych przedmiotem aneksu Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w kwocie (netto) 11.038.042 USD (słownie: jedenaście milionów trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści dwa). Aneks nr 2 przewiduje zakończenie wdrożeń masowych ZSI na koniec listopada 2008 r. Umowę uznano za znaczącą z uwagi na fakt, iż obejmuje ona istotny obszar dotyczący podstawowego zakresu działalności Banku oraz jest kontynuacją wcześniej ujawnionej umowy w Prospekcie Emisyjnym Banku oraz aneksu do tej umowy przedstawionego w Raporcie bieżącym nr 42/2004. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy Bank zawierał, w ramach bieżącej współpracy, z jednym z członków Konsorcjum – spółką Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.), umowy dotyczące aktualnie działających w Banku systemów informatycznych, przy czym łączna wartość wszystkich takich umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej.