2009-09-03 15:39

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP S.A.” lub „Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO BP S.A. („NWZ”) w dniu 31 sierpnia 2009 r. dysponowali 573.360.276 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.000.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 57,34%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadał Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.418.969 głosów, tj. 89,37% głosów na NWZ oraz 51,24 % ogółu głosów, a łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 537.059.436 głosy, tj. 93,67 % głosów na NWZ oraz 53,71% ogółu głosów.