2010-07-23 16:45

Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy (wg stanu na dzień 19 maja 2010 r.). Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy informuje, iż Bank jednorazowo odstąpił od stosowania zasad z Części IV dokumentu pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" („Dobre Praktyki”), dotyczących: - ustalenia dłuższego niż 15 dni roboczych okresu pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy (Część IV ust. 6 Dobrych Praktyk), oraz - ustalenia takich warunków wypłaty dywidendy warunkowej, których ziszczenie ma nastąpić po dniu ustalenia prawa do dywidendy (Część IV ust. 7 Dobrych Praktyk). Część IV ust. 6 Dobrych Praktyk brzmi następująco: „Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.". Część IV ust. 7 Dobrych Praktyk brzmi następująco: „Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.”. Przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2010 r. uchwały w sprawie podziału zysku i w sprawie wypłaty dywidendy zmierzają do uzależnienia sposobu podziału zysku Banku osiągniętego w 2009 roku od ewentualnych działań Banku związanych z potencjalnymi procesami sprzedaży lub transferu kontroli nad podmiotami działającymi w krajowym sektorze bankowym. Terminy wskazane dla ziszczenia się warunków przewidzianych w uchwale w sprawie podziału zysku zostały oznaczone w sposób umożliwiający Bankowi przeprowadzenie niezbędnych analiz związanych z potencjalnym zaangażowaniem w ewentualny proces przejęcia kontroli nad innym bankiem mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcie stosownych decyzji inwestycyjnych oraz ewentualne zawarcie transakcji. Mając na uwadze powyższe względy zaproponowano dzień 10 grudnia 2010 r. jako termin określony w § 1 ust. 2 uchwały w sprawie podziału zysku. Takie oznaczenie końcowego terminu miarodajnego dla oceny ziszczenia się warunku – konieczne ze względów przedstawionych powyżej – oznacza, iż ocena ziszczenia albo nieziszczenia się warunku nastąpi po dniu ustalenia prawa do dywidendy, który to dzień może zostać oznaczony najpóźniej w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Oznacza to jednorazowe odstąpienie przez Bank od stosowania zasady, o której mowa w Części IV. ust. 7 Dobrych Praktyk, o czym Bank informuje niniejszym raportem. Ponadto, powyższe oznaczenie terminu miarodajnego dla oceny ziszczenia albo nieziszczenia się warunku determinuje również odpowiednie oznaczenie terminu wypłaty dywidendy. Termin wypłaty dywidendy nie może bowiem przypadać wcześniej, niż termin który będzie miarodajny dla weryfikacji ziszczenia albo nieziszczenia się warunku, od którego zależy jej wypłata. Mając to na uwadze ustalono termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2010 r. Oznacza to jednorazowe odstąpienie przez Bank od stosowania zasady, o której mowa w Części IV. ust. 6 Dobrych Praktyk, o czym Bank niniejszym raportem, przedstawiając jednocześnie – zgodnie z Częścią IV ust. 6 zd. 2 Dobrych Praktyk – powyższe uzasadnienie dla dokonanego odstępstwa.