2005-09-12 17:16

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 9 września 2005 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. 50.312.200 akcji serii G Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie (WBC S.A.), o wartości nominalnej 1 zł każda na rzecz Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie powiązanej z PKO BP SA. Pakiet akcji stanowiący przedmiot transakcji stanowi 25,1321% kapitału zakładowego oraz 25,1441% głosów na Walnym Zgromadzeniu WBC S.A. Po zbyciu akcji PKO BP SA nie będzie posiadać akcji w WBC S.A.. Wartość transakcji wyniesie 52.827.810 zł . Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych PKO BP SA zbywanych akcji wynosi 45.947.510,50 zł. Zbywane aktywa stanowiły długotrwałą lokatę kapitałową emitenta nabytą w ramach programu restrukturyzacji WBC SA. Zbywane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego WBC SA.