2007-08-03 17:01

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA („PKO BP SA”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2007r. został powiadomiony, iż 16 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował spółkę BFL Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o kapitale zakładowym 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Bankowy Fundusz Leasingowy SA („BFL”) – spółkę zależną od PKO BP SA (PKO BP SA jest właścicielem 100% akcji spółki BFL). BFL objął 2.200 udziałów w kapitale zakładowym BL o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) za cenę 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). BFL objął 100% udziałów w kapitale zakładowym BFL Nieruchomości Sp. z o.o., uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych BFL. BFL Nieruchomości Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego BFL Nieruchomości Sp. z o.o.