2010-07-29 08:44

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. („ZWZ”) zwołanym na dzień 25 czerwca 2010 r., w jego I części która odbyła się 25 czerwca 2010 r. dysponowali 839.815.651 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,185%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.406.277 głosów, tj. 61,014% głosów na ZWZ oraz 40,993 % ogółu głosów;
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego - 128.102.731 głosów tj. 15,254% głosów na ZWZ oraz 10,248% ogółu głosów.

Skarb Państwa łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 661.826.811 głosów, tj. 78,806 % głosów na ZWZ oraz 52,946% ogółu głosów. W II części obrad w dniu 23 lipca 2010 r. akcjonariusze obecni na ZWZ dysponowali 804.497.848 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 64,360%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.406.277 głosów, tj. 63,693% głosów na ZWZ oraz 40,993 % ogółu głosów;
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego - 128.102.731 głosów tj. 15,923% głosów na ZWZ oraz 10,248% ogółu głosów.

Skarb Państwa łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 661.509.008 głosów, tj. 82,226 % głosów na ZWZ oraz 52,921% ogółu głosów.