2011-06-30 22:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2011 r. Bank zawarł umowy dotyczące udzielenia finansowania (dalej łącznie jako „Umowy”) z jednym z Klientów Banku („Klient”). Bank informuje, że Umowy obejmują następujące umowy zawarte przez Bank:

  1. Umowy o otwarcie akredytyw („Umowy o Otwarcie Akredytyw”), których przedmiotem jest otwarcie na zlecenie Klienta akredytyw w kwocie o łącznej wysokości 2.258.000.000 zł (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt osiem milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Klienta. Umowy o Otwarcie Akredytyw zostały zawarte na okres od dnia 30 czerwca 2011 roku, przy czym najdłuższy z możliwych termin ważności akredytyw otwartych zgodnie z Umową o Otwarcie Akredytyw nie może przekroczyć daty 30 czerwca 2021 roku. Umowy o Otwarcie Akredytyw zostały zabezpieczone przez wpłatę kwoty pieniężnej (kaucji) dokonaną na rachunek Banku, zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w wysokości równej maksymalnej łącznej sumie jednocześnie ważnych akredytyw otwieranych przez Bank na zlecenie Klienta zgodnie z Umowami o Otwarcie Akredytyw. Wypłaty w ramach akredytyw otwartych przez PKO Bank Polski SA zgodnie z Umowami o Otwarcie Akredytyw dokonywane będą w ciężar wpłaconej kaucji. Zawarcie Umów o Otwarcie Akredytyw powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z Umów o Otwarcie Akredytyw spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  2. Umowę kredytu konsorcjalnego („Umowa Kredytu Konsorcjalnego”), której przedmiotem jest udzielenie Klientowi przez konsorcjum pięciu banków, w tym PKO Bank Polski SA, kredytu konsorcjalnego obejmującego m.in. transzę kredytu inwestycyjnego amortyzowanego w wysokości 3.400.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy czterysta milionów złotych), transzę kredytu inwestycyjnego nieamortyzowanego w wysokości 448.000.000 EUR (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów euro) i 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) oraz transzę kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych). Udział PKO Banku Polskiego SA w transzach wynosi odpowiednio 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych), 510 mln zł (słownie: pięćset dziesięć milionów złotych) oraz 90 mln PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych). W ramach kredytu konsorcjalnego udział PKO Banku Polskiego SA ograniczony jest tylko do ww. transz. Okres kredytowania w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego przez PKO Bank Polski SA wynosi do 6,5 roku. Oprocentowanie transz oparte jest na stawce WIBOR/EURIBOR powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z Umową Kredytu Konsorcjalnego wysokość marży jest uzależniona od wybranego wskaźnika finansowego Klienta. Wierzytelność z kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu Konsorcjalnego została zabezpieczona poprzez ustanowienie m.in. zastawów rejestrowych oraz przelewów wierzytelności. Zawarcie Umowy Kredytu Konsorcjalnego powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem Banku spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.458.000.000 zł (słownie: trzy miliardy czterysta pięćdziesiąt osiem milionów złotych), a w ujęciu netto, z uwzględnieniem wartości kwoty pieniężnej (kaucji) wpłaconej na rachunek Banku, zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – 1.200.000.000 zł (słownie: miliard dwieście milionów złotych). Umowy o Otwarcie Akredytyw są umowami o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umów.