2012-06-06 11:34

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego SA informuje, że 6 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA, w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2011, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1.587.500.000,00 zł, co stanowi 1,27 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 czerwca 2012 r., - termin wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2012 r. Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich akcji PKO Banku Polskiego SA. t.j. 1.250.000.000 akcji. Uchwalona wysokość dywidendy spełnia kryteria rekomendacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 grudnia 2011 roku – o których PKO Bank Polski SA informował w raporcie bieżącym nr 29/2012 z dnia 9 maja 2012 roku.