2005-09-15 09:36

Podstawa prawna: art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej informację, że w okresie od dnia rozpoczęcia udostępniania akcji osobom uprawnionym tj. od 6 kwietnia 2005 r., do dnia 31 sierpnia 2005 roku, zbył na rzecz uprawnionych pracowników 103.365.742 akcje Banku, stanowiące 10,34% łącznej liczby akcji PKO BP SA, uprawniające do 103.365.742, tj.: 10,34% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Na dzień 31 sierpnia 2005 roku Skarb Państwa posiadał 519.634.258 akcji Banku, stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, co uprawnia do 519.634.258 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, stanowiących 51,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKO BP SA.