2006-08-11 08:50

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2006 Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Banku zbywanych udziałów w Wawel Hotel Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wynosiła 13.865.000 zł.