2006-08-09 08:28

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2006 r. została zawarta umowa sprzedaży przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA 27.730 udziałów w Wawel Hotel Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (WHD), o wartości nominalnej 500 zł każdy na rzecz Quinn Property Holdings Limited z siedzibą w Dublinie, nie powiązanego z PKO BP SA. Pakiet udziałów stanowiący przedmiot transakcji stanowi 35,4% kapitału zakładowego oraz 35,4% głosów na Zgromadzeniu Wspólników WHD. Po zbyciu udziałów PKO BP SA nie posiada udziałów w WHD. Wartość transakcji wyniosła 28.257 tys. zł . Zbyte aktywa stanowiły długoterminową lokatę kapitałową emitenta. Zbyte aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego WHD.