2008-09-02 07:44

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że w dniu 1 września 2008r. został powiadomiony, iż 22 sierpnia 2008 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKO Inwestycje – Międzyzdroje Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach („PKO Inwestycje – Międzyzdroje”, wcześniejsza nazwa: Arkadia Inwestycje Sp. z o.o.), o łączną kwotę 1.500.000 zł. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez PKO Inwestycje Sp. z o.o. („PKO Inwestycje”) – spółkę zależną od PKO BP SA (PKO BP SA jest właścicielem 100% akcji spółki PKO Inwestycje). PKO Inwestycje objęło 1.500 udziałów w kapitale zakładowym PKO Inwestycje – Międzyzdroje o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł za cenę 1.500.000 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy PKO Inwestycje – Międzyzdroje wynosi 2.500.000 zł i dzieli się na 2.500 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. PKO Inwestycje posiada 2.500 udziałów PKO Inwestycje – Międzyzdroje stanowiących 100,0% kapitału zakładowego i uprawniających do 100,0% głosów na Zgromadzeniu Udziałowców tej spółki. Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych PKO Inwestycje. PKO Inwestycje – Międzyzdroje jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego PKO Inwestycje – Międzyzdroje.