2009-09-18 19:32

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że w dniu 18 września 2009 r. powziął informację o pozwie akcjonariusza Banku o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.