2010-08-09 12:25

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) podaje do wiadomości, iż w dniu 9 sierpnia 2010 r. agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. („Fitch”) poinformowała o podtrzymaniu ratingu dla Banku. Fitch podtrzymał ocenę wsparcia na poziomie „2” (w skali ocen od najwyższej: 1, 2, 3, 4, 5) między innymi z uwagi na fakt, iż „kapitalizacja Banku jest na właściwym poziomie”, przy wyliczanym przez Fitch współczynniku kapitałowym na poziomie 15,6% na koniec pierwszego kwartału 2010 r. Fitch wskazał, iż „przejęcie mogłoby spowodować pogorszenie współczynnika adekwatności kapitałowej w związku ze wzrostem wartości firmy w wyniku akwizycji. Jednakże ogłoszona przez Bank na początku lipca planowana w czwartym kwartale 2010 r. emisja obligacji podporządkowanych o wartości 5 miliardów złotych posłuży do wsparcia kapitału regulacyjnego w przypadku sfinalizowania transakcji nabycia”. Zdaniem Fitch dotychczas wypracowywane przez Bank wyniki finansowe potwierdzają, że jest on w stanie bez problemu powiększać bazę kapitałową. Podtrzymując ocenę Fitch wskazał, że „biorąc pod uwagę znaczącą pozycję Banku w zakresie udziału w rynku depozytów oraz 41% bezpośredni i 10% pośredni udział Skarbu Państwa w kapitale, ewentualna niezbędna pomoc państwa dla Banku zostałaby udzielona”. Fitch uważa, że „mimo, iż Skarb Państwa zasygnalizował możliwość zmniejszenia swojego udziału w kapitale zakładowym Banku Skarb Państwa pozostanie znaczącym akcjonariuszem mniejszościowym (posiadającym ponad 25% akcji Banku)”.