2011-07-01 14:08

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („ZWZ”) zwołanym na 30 czerwca 2011 r., dysponowali 831.002.069 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 66,4802%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.406.277 głosów, tj. 61,6613% głosów na ZWZ oraz 40,9925 % ogółu głosów;
  2. Bank Gospodarstwa Krajowego - 128.102.731 głosów tj. 15,4155% głosów na ZWZ oraz 10,2482% ogółu głosów.

Skarb Państwa łącznie ze spółkami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 665.909.008 głosów, tj. 80,1333 % głosów na ZWZ oraz 53,2727% ogółu głosów.