2012-06-06 17:30

Podstawa prawna: Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i par. 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 czerwca 2012 r. Bank przeprowadził emisję obligacji własnych („Emisja”) na podstawie Programu Emisji obligacji na rynek krajowy, o którego otwarciu Bank informował raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r („Program Emisji”). Poniżej Bank podaje do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące Emisji:

  1. obligacje emitowane w ramach Emisji zostały wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z Emisji zostały przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku;
  2. obligacje wyemitowane w ramach Emisji są obligacjami na okaziciela;
  3. wartość nominalna obligacji wyemitowanych w dniu 6 czerwca 2012 r. w ramach Emisji wynosi 650.000.000 zł,
  4. łączna wartość obligacji wyemitowanych na podstawie Programu Emisji – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – wynosi 2.480.700.000 zł;
  5. wartość nominalna jednej obligacji wyemitowanej w ramach Emisji wynosi 100.000 zł;
  6. cena emisyjna obligacji wyemitowanych w ramach Emisji jest równa 640.897.400 zł;
  7. obligacje emitowane w ramach Emisji są zerokuponowe, dyskontowe; wykup obligacji emitowanych w ramach Emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej;
  8. wartość zobowiązań Banku, zgodnie z ostatnimi publikowanymi sprawozdaniami finansowymi, wyniosła na dzień 31 marca 2012 r. 163.815.831.000 zł;
  9. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 6 czerwca 2012 r. Emisji całkowita wartość niewykupionych obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach Programu Emisji przekroczyła – wraz z wartością obligacji wyemitowanych w ramach Emisji – poziom 10% kapitałów własnych Banku.