2004-11-23 18:52

Podstawa prawna: Paragraf 42 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży akcji PKO BP SA Oferta publiczna sprzedaży akcji PKO BP SA rozpoczęła się w dniu 22 października 2004 r., a zakończyła 9 listopada 2004 r.
2) Daty przydziału akcji PKO BP SA W dniu 4 listopada 2004 r. został dokonany przez Ministra Skarbu Państwa przydział akcji PKO BP SA zaoferowanych w Subtranszy Klientów Banku. W dniu 6 listopada 2004 r. został dokonany przez Ministra Skarbu Państwa przydział akcji PKO BP SA zaoferowanych w Subtranszy Inwestorów Detalicznych. W dniu 9 listopada 2004 r. został dokonany przez Ministra Skarbu Państwa przydział akcji PKO BP SA zaoferowanych w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych.
3) Liczba akcji PKO BP SA objętych Ofertą Łączna liczba akcji PKO BP SA objętych Ofertą wyniosła 377.000.000 akcji, co stanowi 37,7% łącznej liczby akcji PKO BP SA, uprawniających do 37,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.
4) Stopy redukcji Zamówienia na akcje PKO BP SA złożone w Subtranszy Klientów Banku nie zostały zredukowane. W wyniku przydziału akcji w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń zlecenia kupna zostały zredukowane średnio o 89,99%, natomiast w Drugim Okresie Zleceń zlecenia kupna zostały zredukowane średnio o 94,84%. W Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych nastąpił przydział akcji PKO BP inwestorom, którym dokonano wstępnego przydziału Akcji w liczbie jaka wynikała ze wstępnego przydziału.
5) Liczba akcji PKO BP SA, na które złożono zapisy PKO BP SA działając w charakterze pełnomocnika inwestorów, złożył w Subtranszy Klientów Banku zamówienia opiewające łącznie na 55.837.563 akcji PKO BP SA W Subtranszy Inwestorów Detalicznych złożono łącznie 141.603 zlecenia kupna na 1.047.598.442 akcji PKO BP SA w tym: – 136.528 zleceń na 1.034.086.025 akcji w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń, – 5.075 zleceń na 13.512.417 akcji w Subtranszy Inwestorów detalicznych w Drugim Okresie Zleceń. Na akcje oferowane w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych złożono 318 deklaracji nabycia opiewających łącznie na 2.713.617.337 akcji PKO BP SA z ceną 20,5 złotych za akcję. Na akcje oferowane w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych złożono 224 deklaracje nabycia opiewające łącznie na 884.404.692 akcje PKO BP SA z ceną 20,5 złotych za akcję.
6) Liczba akcji PKO BP SA, które zostały przydzielone W ofercie publicznej sprzedaży akcji PKO BP SA zostało przydzielonych 377.000.000 akcji Banku, w tym: – w Subtranszy Klientów Banku przydzielono 55.811.678 akcji PKO BP SA, stanowiących 5,58% łącznej liczby akcji PKO BP, uprawniających do 5,58% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. – w Subtranszy Inwestorów Detalicznych przydzielono 104.188.322 akcji PKO BP SA, stanowiących 10,42% łącznej liczby akcji PKO BP, uprawniających do 10,42% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. – w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 132.000.000 akcji PKO BP SA, stanowiących 13,2% łącznej liczby akcji PKO BP, uprawniających do 13,2% głosów na walnym zgromadzeniu Banku. – w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 85.000.000 akcji PKO BP SA, stanowiących 8,5% łącznej liczby akcji PKO BP, uprawniających do 8,5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.
7) Cena sprzedaży akcji PKO BP SA Cena sprzedaży akcji PKO BP SA wyniosła 20,5 złotych za jedną akcję, z zastrzeżeniem, że w Subtranszy Klientów Banku oraz w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń akcje nabywane były z 4% dyskontem tj. po cenie 19,7 złotych za akcję, a w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Drugim Okresie Zleceń z 2% dyskontem tj. po cenie 20,1 złotych za akcję.
8) Liczby osób, które złożyły zapisy na akcje PKO BP SA w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje W Subtranszy Klientów Banku, PKO BP SA działając w charakterze pełnomocnika, złożył zamówienia w imieniu 64.673 inwestorów, którzy założyli wcześniej Lokaty Prywatyzacyjne. Akcje PKO BP przydzielono wszystkim 64.673 inwestorom. W Subtranszy Inwestorów Detalicznych złożono łącznie 141.603 zlecenia kupna akcji PKO BP SA. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zleceń kupna, PKO BP nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zlecenia kupna w tej subtranszy. W Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych deklaracje nabycia akcji PKO BP SA złożyło 318 inwestorów. W tej transzy akcje przydzielono 99 inwestorom. W Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych deklaracje nabycia akcji PKO BP SA złożyło 224 inwestorów. W ramach tej transzy przydzielono akcje 170 inwestorom.
9) Wartość oferty sprzedaży akcji PKO BP SA Wartość oferty sprzedaży wyniosła 7.600.778.752,8 złotych, na co składają się następujące kwoty: – 1.099.490.056,6 zł w Subtranszy Klientów Banku (55.811.678 akcji × 19,7 zł), – 2.038.781.368 zł w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń (103.491.440 akcji × 19,7 zł), – 14.007.328,2 zł w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Drugim Okresie Zleceń (696.882 akcje × 20,1 zł), – 2.706.000.000 zł w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych (132.000.000 akcji × 20,5 zł), – 1.742.500.000 zł w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych (85.000.000 akcji × 20,5 zł).
10) Koszty Oferty Szacunkowe koszty oferty zostały określone w rozdziale III prospektu emisyjnego w pkt 2.2 „Szacunkowe koszty oferty”. Według stanu na dzień 22 listopada 2004 r. koszty Oferty obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur wynosiły 38.868.377,12 złotych, w tym koszty: - koszty sporządzenia analiz przedprywatyzacyjnych – 10.063.780,0 złotych - koszty przygotowania Oferty wraz z kosztami sporządzenia Prospektu i Dokumentu Informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 11.792.525,82 złotych - koszty promocji oferty - 16.638.496,7 złotych - opłaty dla KPWiG, KDPW oraz GPW – 154.972,2 złotych - inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty- 218.602,4 złotych Bank sporządzi i przekaże raport bieżący nt. ostatecznych kosztów Oferty po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Koszty oferty obciążą koszty bieżącego okresu. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Koszty działalności Banku”.
11) Średni koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży przypadający na jedną akcję Według stanu kosztów na dzień 22 listopada 2004 r. średni koszt przeprowadzenia Oferty wynosi 0,10 złotych na jedną akcję.

W przedstawionym powyżej zestawieniu nie zostały uwzględnione kwoty wynagrodzenia prowizyjnego dla Doradcy Finansowego i Oferującego przewidziane umową z dnia 30 marca 2004 r., o której mowa w rozdziale III pkt 2.2 Prospektu. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszym raporcie, maja znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym akcji Powszechnej Kasy oszczędności Banku Polskiego SA. NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY BĄDŹ PROPOZYCJI NABYCIA LUB WYEMITOWANIA AKCJI PKO BANKU POLSKIEGO S.A. („AKCJE”) LUB ICH CZĘŚCI, ANI TEŻ PRÓBY POZYSKANIA OFERTY NABYCIA LUB ZAPISANIA SIĘ NA AKCJE. NINIEJSZY RAPORT (ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ), JAK RÓWNIEŻ FAKT JEGO OPUBLIKOWANIA, NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB DO PODNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z TAKĄ UMOWĄ. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI WYDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH JAKIEJKOLWIEK „OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S, AKCIE WYKONAWCZYM DO AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”)) ANI TEŻ NA JEJ RACHUNEK BĄDŹ NA JEJ RZECZ, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. AKCJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE SĄ OFEROWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISEM 144A AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. NINIEJSZY RAPORT JEST DYSTRYBUOWANY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WYŁĄCZNIE DO (A) OSÓB MAJĄCYCH ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 19(1) USTAWY Z 2000 ROKU O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH FINANSOWYCH (THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (THE ORDER)) ORAZ DO (B) OSÓB, KTÓRE NA INNEJ PODSTAWIE SĄ UPRAWNIONE DO JEGO OTRZYMANIA (OSOBY TAKIE ŁĄCZNIE ZWANE BĘDĄ JAKO „ODPOWIEDNIE OSOBY”). POWYŻSZY RAPORT JEST SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH OSÓB I NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO DZIAŁAŃ LUB PODNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. JAKAKOLWIEK INWESTYCJA BĄDŹ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, DO KTÓREJ NINIEJSZY RAPORT SIĘ ODNOSI JEST DOSTĘPNA JEDYNIE DLA ODPOWIEDNICH OSÓB I BĘDZIE PODEJMOWANA JEDYNIE Z ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. Stabilisation/FSA