2005-09-15 16:44

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust.1 pkt.26 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 15.09.2005 roku Rada Nadzorcza PKO BP SA na podstawie § 15 pkt. 7 i 8 Statutu Banku podjęła 3 uchwały powołując:

  • Danutę Demianiuk do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  • Krystynę Szewczyk do pełnienia funkcji członka Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  • Piotra Kamińskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Zgodnie z podjętymi uchwałami powyżej wskazane osoby zarządzające zostały powołane z dniem 16.09.2005 do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą z dniem 19.05.2005. Informacje o powołanych członkach Zarządu: Danuta Demianiuk - wiceprezes Zarządu Lat 56. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA od 2 stycznia 2003 r. Sprawuje nadzór nad Pionem Ryzyka Bankowego i Departamentem Oceny Ryzyka Kredytowego, a także kieruje Pionem Restrukturyzacji i Windykacji oraz Pionem Usług. Jest przewodniczącą Komitetu Kredytowego Banku, zastępcą przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, członkiem Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Centrali PKO BP SA oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. wdrożenia Programu modernizacji oddziałów w PKO BP SA. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Aministracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. W 1994 r. ukończyła The College of Management The Institute of Banking Warsaw - Kurs dla menadżerów „Modern Bank Management”. Pracę zawodową rozpoczęła w 1966 r. w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawy-Mokotowa, gdzie do 1971 r. pracowała na stanowisku stażysty, a następnie inspektora. W latach 1971-1990 pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków i Opłat, na stanowiskach od radcy do dyrektora departamentu. W latach 1990-1992 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-2002 była pierwszym zastępcą prezesa oraz dyrektorem zespołu prawnego w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Danuta Demianiuk jest również wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej PTE Bankowy, jednostki podporządkowanej wobec Banku. Danuta Demianiuk w latach 1988-1990 wykładała na Podyplomowym Studium Podatkowym na Uniwersytecie Warszawskim. Pełniła również funkcje przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Rolno-Przemysłowego S.A. w Warszawie, wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej Agropolisa S.A. oraz zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Renk S.A. w Gdańsku. Krystyna Szewczyk - członek Zarządu Lat 53. Rozpoczęła pracę w PKO BP SA na stanowisku dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Rachunkowości. Funkcję członka Zarządu PKO BP SA pełni od 14 maja 2004 r. Kieruje Pionami: Informatyki oraz Rachunkowości i Rozliczeń, a także sprawuje nadzór nad Biurem Projektu Zintegrowanego Systemu Informatycznego i Departamentem Bezpieczeństwa. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła także Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Podyplomowe Studia Ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Zarządzania i Doradztwa Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończyła także szereg kursów specjalistycznych z dziedziny bankowości i finansów. Pracę zawodową rozpoczęła w 1975 r. w Słupskim Przedsiębiorstwie Instalacji Budownictwa, gdzie pracowała na stanowisku starszego księgowego. W latach 1976-1980 pracowała w Biurze Projektów Polsport jako referent do spraw ekonomicznych. W latach 1980-1983 pracowała w oddziale NBP w Koszalinie jako specjalista do spraw kredytów. W latach 1983-1988 zatrudniona była w Regionalnym Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Budownictwa Rolniczego w Koszalinie jako główny księgowy. Od 1988 do 1996 r. pracowała w TUiR Warta, na stanowiskach głównego księgowego w oddziale w Koszalinie (do 1993 r.), a następnie jako dyrektor Biura Finansów i Rachunkowości - główny księgowy w centrali TUiR Warta w Warszawie. Od 1996 r. do 2002 r. pracowała w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku dyrektora kierującego Obszarem Rozliczeń oraz głównego księgowego kierującego obszarem rozliczeń. Była członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: Kredyt Bank S.A., Warta - TIM Towarzystwo Inwestycyjne S.A., TU PBK .Życie. S.A., TUiR Warta. S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Krystyna Szewczyk jest również przewodniczącą Rady Nadzorczej CEUP eService, spółki zależnej od Banku. Od 25 sierpnia 2004 r. jest przewodniczącą Rady Nadzorczej Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA, a od 6 stycznia 2005 r. – przewodniczącą Rady Nadzorczej Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. Piotr Kamiński . członek Zarządu Lat 37. Pełni funkcję członka Zarządu PKO BP SA od 10 marca 2003 r. Sprawuje nadzór nad Pionami: Finansowania Strukturalnego i Bankowości Korporacyjnej, Departamentami: Skarbu i Marketingu Klienta Korporacyjnego oraz Centrum Zarządzania Gotówką , a także regionalnymi oddziałami korporacyjnymi.Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobył tytuł magistra w zakresie organizacji i zarządzania oraz studiów podyplomowych Tempu CUBIS z zakresu zarządzania (Mediolan, Amsterdam, Leuven). Uczestniczył w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach eksperckich w zakresie rynku kapitałowego, finansowania przedsięwzięć i ubezpieczeń społecznych (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech). Pracę zawodową rozpoczął w 1988 r. w Zespole Szkół Elektronicznych, gdzie do 1989 r. pracował jako elektrotechnik. W trakcie studiów w latach 1990-1991 pracował w Central Europe Trust w Warszawie jako asystent konsultanta. Pracował również w Polmot Holding Sp. z o.o. W latach 1992-2000 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych oraz dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów. Zajmował się nadzorem nad spółkami w zakresie ofert publicznych, obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości finansowej, wezwań i znacznych pakietów akcji. W latach 2000-2003 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Nadzorował pracę Działów: Informacji i Promocji oraz Emitentów, a następnie Działów: Produktów Informacyjnych oraz Emitentów. Współpracował przy tworzeniu przepisów o spółkach handlowych, obligacjach i o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Od czerwca 2001 r. do marca 2003 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert (CETO) SA. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Piotr Kamiński jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Wawel Hotel Development oraz od 30.06.2005 r. - członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Do 30.06.2005 r. był przewodniczącym Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego SA. Członek Środkowoeuropejskiego Board MasterCard. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PKO BP SA, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PKO BP SA. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP SA osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych Osób Zarządzających nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.