2009-09-25 14:37

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO BP S.A.” lub „Bank”) informuje o otrzymaniu uchwały nr 357/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 24 września 2009 r. („Uchwała”), na podstawie której w myśl § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku PKO BP S.A., Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w dniu 6 października 2009 roku w KDPW 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku, zmienionej uchwałą nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. z dnia 31 sierpnia 2009 r. i nadać im kod PLPKO0000040, z zastrzeżeniem ust. 2 Uchwały. Ustęp 2 Uchwały wskazuje, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa w ust. 1 Uchwały, w dniu 6 października 2009 r. KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Banku, przysługujących akcjonariuszom PKO BP S.A. Przedmiotowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.