2010-08-12 11:54

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność uchwały nr 1 /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pozostałe uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają w mocy. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny. Po otrzymaniu odpisu wyroku z uzasadnieniem, Bank rozważy złożenie apelacji.