2011-07-01 16:25

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA ("Bank"), informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Finansowe Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CFP) z siedzibą w Warszawie w dniu 1 lipca 2011 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu CFP i otwarciu jej likwidacji z dniem 1 lipca 2011 roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CFP powołało likwidatora w osobie pana Macieja Wyszoczarskiego. Zgłoszenie otwarcia likwidacji zostanie dokonane do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. O dacie zgłoszenia Bank poinformuje niezwłocznie w raporcie bieżącym. "Centrum Finansowe Puławska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest jednostką zależną Banku.