2012-06-06 17:35

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA”) podaje do wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 czerwca 2012 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania